12. látomás, mint ez. 8. 📖 Dániel könyve

Bélsacczár király királyságának harmadik évében látomás jelent meg nekem, Dániélnek, az után, mely kez­detben megjelent nekem.

12. látomás, mint ez hyperopia szakasz

Láttam a látomásban és volt, midőn láttam, én Súsán fővárosban voltam, a mely Élám tartományban van; s láttam a látomásban, s én az Úlaj folyónál voltam. Fölemeltem szemeimet s láttam, s ime egy kos a folyó előtt áll és két szarva van neki, a két szarv pedig magas s az egyik magasabb a máso­diknál, s a magasabb utóbb nőtt ki.

Adatvédelmi beállítások a MALL.HU oldalon

Láttam a kost, a mint döf nyugatra és északra s délre és mind az állatok mint ez állnak meg előtte és nincs ki hatalmából megmentene; és akarata szerint cselekedett és nagyot mívelt. Én pedig oda figyeltem s ime egy kecskebak jön nyugat felől az egész föld szinén, s nem is érintette a földet; s a baknak tekintélyes szarva volt szemei között. És elérkezett a két szarvú koshoz, melyet láttam állni a folyó előtt s nekiszaladt erejének dühével. És láttam őt, a mint odaért a kos mint ez és keseredetten neki ment, leverte a kost s összetörte két szarvát s nem volt erő a kosban, hogy megálljon előtte; ekkor leteperte a földre, letaposta és nem volt, ki megmentené a kost hatalmá­ból.

  1. Dániel látomása - miskolcfutar.hu
  2. Jбnos apostol Jelenйseinek Kцnyve, 4 Fejezet
  3. Víz | Keresztyén bibliai lexikon | Reference Library
  4. A látás visszaállítása testmozgás nélkül
  5. A TV-nézés távolsága az orvosok szempontjából

A kecskebak pedig felette nagygyá lett s a mint elhatalmasodott, letörött a nagy szarv és négy tekinté­lyes nőtt föl helyébe az égnek négy szele felé. Mint ez az egyikből közőlük származott egy kicsi szarv, de szer­fölött nagygyá lett, dél felé és kelet felé és a diszes ország felé.

a bates módszeres gyakorlatok javítják a látást miért ül le este a látomás

És nagygyá lett az ég seregéig és ledöntött a földre a seregből s a csillagokból némelyeket és letaposta azokat. És egészen a sereg vezéréig emelkedett föl és attól elvétetett az állandó áldozat s ledöntetett szenté­Iyének helye, Hal­lottam egy szentet, a mint beszélt, és mondta egy szent ama bizonyosnak, a ki beszélt: Meddigre szól a láto­más az állandó áldozatról és az iszonyatos bünről, mi­óta taposásra adott szentélyt is, sereget is?

12. látomás szólt hozzám: Kétezer háromszáz estig reggelig s igazához jut a szentély.

12. látomás, mint ez

És volt, midőn én, Dániél, láttam a látomást, kerestem az értelmet, s ime velem szemben állott valaki, ki férfiúnak látszott. És hallottam em­beri hangot az Úlaj partjai közt, felkiáltott és mondta: Gábriél, értelmezd ennek a látomást.

Dániel látomása

S odajött mel­lém, a hol álltam s midőn jött, megijedtem és arczomra borultam; és szólt hozzám: Értsd meg, ember fia, mert végnek idejére szól a látomás. S midőn hozzám beszélt, mély álomban arczommal a földre borultam; meg­érintett engem és felállitott ott; a hol álltam.

12. látomás, mint ez

És mondta: Ime, tudatom veled azt, a mi lesz a haragvás utolján, mert végnek határidejére szól. A kos, melyet láttál, a két szarvú: Média és Perzsia királyai.

A legjobb hotelek Latomas, Budapest közelében

A sző­rös bak pedig Jáván királya; s a nagy szarv, mely sze­mei között van, az az első király. S az, hogy letörött és négy támadt helyébe: négy királyság fog támadni a nemzetekből, de nem az ő erejéből.

Sonnet 116 by William Shakespeare as read by Tom Hiddleston

Királyságuk vé­gén pedig, a mint megtelik a bűnösök bűne, támadni fog egy király, kemény arczu és fondorlatokhoz értő; És esze által szerencsés lesz a kezével végzett cselfogásban és szivében fenhéjázik és gondtalanság közt sokakat el­pusztít és a vezérek vezére ellen támad, de kéz nélkül fog megtörni.

S az este és reggelnek látomása, a mely mondatott, az igaz.

solgar a látásra

Te pedig zárd el a látomást, mert sok időre mint ez. Én Dániél pedig oda lettem, beteg voltam napokon át; s fölkeltem, elvégeztem a király munkáját. Álmélkodtam a látomás miatt, de senki észre nem vette.