Vizuális vizsgálat életkor szerint

A pontszám alapján számítható ki a szociális-kvóciens szociális kor és az életkor hányadosának szorzása százzal.

A vizuális észlelési képesség  mérésére használt eszköz: Frostig-teszt: a vizsgálat a vizuális percepciót méri a éves korosztályba tartozó gyermekek körében. A teszt a következő területeket vizsgálja: Szem- kéz koordináció: a vizuális és a mozgási ingerek összehangolt működését foglalja magában. Vizsgálata egyre keskenyebb vonalközökben történő vonalhúzással történik, kezdetben egyenes, majd görbe vonalközökben.

vizuális vizsgálat életkor szerint

Alak-háttér percepció: a teszt felvétele során alacsonyabb életkorban levő gyermekeknél a  egyszerű, majd egyre  bonyolultabb alakzatok felismerését és lekövetését kérjük a gyermektől. Idősebb  életkorban a bemutatott formákat ki kell emelnie a gyermeknek a háttérből. Alak-konstancia: ez a képesség azt jelenti, hogy egy adott alakzat formáját minden esetben állandónak tudjuk észlelni, akkor is, vizuális vizsgálat életkor szerint különböző méretben, színben, tónusban találkozunk vele.

A vizsgálat felvételekor egy  négyzetet és egy kört mutatunk a gyermekeknek, ezeket kell felismernie és rajzban lekövetnie. Térbeli helyzet:  az irányok azonosságát vagy eltérését kell meghatározni a gyerekeknek.

gyenge látású dps-ben színes kontaktlencse korrekciós látás

Térbeli viszony:  a gyermeknek pontrendszerekbe rajzolt minták másolását kell elvégeznie. A vizsgálatok elvégzése után számolható ki az úgynevzett percepciós-kvóciens PQ.

References A tanulmány a Frostig-féle vizuális észlelési képességfejlesztő program hatásvizsgálatának eredményeit ismerteti. Bemutatja, hogyan módosul a képességstruktúra héthónapos fejlesztési időszakot követően olyan éves gyermekeknél, akiknél a tanulási zavar tünetei a nyelvfejlődés és a vizuoperceptív organizáció zavaraival társulnak.

Vizuomotoros koordinációt vizsgáló tesztek: ezt a tesztet akkor alkalmazzák, amikor arra  kíváncsiak, van-e organikus sérülése a gyermeknek, ez esetben ugyanis a vizuomotoros koordináció terén alacsony szinten fog teljesíteni. A gyermeknek 10 vizuális vizsgálat életkor szerint ábrát kell a lehető legpontosabban lemásolnia. A vizsgálat során 9 geometriai formát kell a lehető legpontosabban reprodukálnia a gyermeknek.

Az ábrákat szigorúan meghatározott kritériumok alapján értékelik ki, majd pontozzák azokat. Goodenough-féle emberalak ábrázolás:  a gyermeknek egyetlen feladata van; egy írólap méretű, hosszában tájolt lapra egy embert kell rajzolnia ceruzával.

Az elkészített rajzot vagy az A, vagy a B osztályba sorolják. A osztályba sorolható a rajz, ha nem ismerhető fel az emberalak, B osztályba pedig, ha felismerhető emberalakot ábrázol.

9.4.2. A figyelem vizsgálata (tesztek)

Ezután négy fő szempont, illetve vizuális vizsgálat életkor szerint ezekhez tartozó pontos kritériumok alapján elemzik. A négy fő terület: - Részletezettség - Arányok - Motorikus koordináció A kapott pontokat a vizsgáló megszorozza hárommal, majd hozzáad ot ezt azért teszi, mert a gyermek első rajzát általában 36 hónapos korában készíti el.

vizuális vizsgálat életkor szerint

Így megkapja a gyermek hónapokban mért rajzkorát, amelyet eloszt a gyermek hónapokban meghatározott életkorával, a hányadost megszorozza százzal, s így megkapja az RQ-t, azaz a rajz-kvócienst.

Szókincsvizsgálatok, nyelvi tesztek: Peabody passzív-szókincsvizsgáló eljárás: a gyermek egy oldalból álló vizsgálóanyagot kap.

9.2. Bender tesztek

Minden oldalon négy, fekete fehér kép található. A vizsgáló által mondott szóhoz tartozó ábrára kell a gyermeknek rámutatnia a négy kép közül, tehát egy képkiválasztásos feladatsorról van szó. A vizsgálat addig folytatódik, amíg a gyermek egymás után következő nyolc oldalból hatszor a nem megfelelő képre mutat.

A vizsgálat első szakaszában az ábrák még nincsenek számozva, ekkor tanulja meg a gyermek a teszt használatát.

Az iskolaéretlenség szűrése az állapot- és mozgásvizsgáló teszttel

A teszt jól alkalmazható a gyermek szókincsének mérésére az életkori átlagához viszonyítva. Meixner-féle szókincspróba: a vizsgálat életkori csoportokra bontva 30 darab képet tartalmaz, amit a vizsgáló a gyermek elé helyez, három sorban. A vizsgálatot felvevő személy egyenként megnevezi a képeket, balról jobbra haladva. A gyermeknek háromszor egymás után vissza kell mondania a képek neveit.

Prof. Dr. Tényi Tamás - Ritka pszichiátriai szindrómák

Amennyiben valamelyik kép nevét eltéveszti, a vizsgáló azonnal korrigálja. A vizsgálat során mérik az időt, valamint a hibázások számát. A vizsgálat jó tájékozódási alapot ad arra nézve, hogy a gyermek visszamondási ideje javuló tendenciát mutat-e, azaz rövidebb idő alatt tudja előhívni a szavakat a mentális lexikonból, vagy nem.

Azt is megmutatja, hogy a gyermek milyen hatékonysággal tanul új szavakat.

Szellemi életkor

A hibák minőségi elemzése a diszlexia gyanújára, vagy specifikus nyelvfejlődési zavar gyanújára is felhívhatja a figyelmet. TROG-H: nyelvtani szerkezetek megértése teszt: A teszt a éves korú gyermekek nyelvtani fejlettségét vizsgálja. A gyermek egy füzetet kap, amelynek minden egyes oldalán négy színes kép található. A vizsgáló a gyermeknek egy mondatot mond, s a gyermek rámutat arra képre, amelyre a közlés vonatkozik.

szemészeti könyvtár

Minden egyes nyelvtani szerkezethez négy tétel tartozik tételenként 4 képpel. A teszt vizsgálja a szavak előhívásának elvét is, illetve, hogy a felsorolt szavak milyen csoportokba rendezhetők Verbális munkamemória vizsgálata: ez a teszt azt vizuális vizsgálat életkor szerint meg, hogy milyen a gyermek memóriájának terjedelme.

Vagy számsorokat, vagyértelmetlen, de hangzásban a magyar nyelv jellegzetességeit mutató álszavakat kell ismételni a vizsgált személynek.

Bender tesztek | Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika

Mindezek mellett teljes mondatokat is ismételhet a gyermek pl. A tanulási képességeket, iskolai teljesítményeket mérő tesztek: a Az olvasás szintjét mérő tesztek: - Meixner-féle olvasólapok: az olvasólapok több életkori sávra készültek. Minden tesztlap tartalmaz egy izolált magán- és mássalhangzósort, majd értelmetlen szótagok sorozatát, ezután pedig egyre hosszabb értelmes szavakat.

Végül egy rövid, összefüggő szöveget kell a gyermeknek hangosan felolvasnia. A vizsgáló méri az egyes szakaszok felolvasására fordított időt, valamint pontosan jelöli a hibázásokat. A teszt végén az összesített idő és hibaszám segítségével eldönthető, hogy a gyermek diszlexiás-e, vagy pedig nem érintett ebben a tanulási zavarban.

Ezután a hibák minőségi elemzése következik, amire tulajdonképpen a későbbi terápia épülni fog. Ebben a szakaszban meghatározzák a hibák jellegét. A teszt a szövegemlékezet mérésére is alkalmas. A gyermeknek ugyanis az olvasott szöveg tartalmára vonatkozó kérdésekre is válaszolnia kell emlékezetből. A tesztek standardizálása folyamatosan zajlik.

homályos látáslátás

A teszt elsőként izolált magán- és mássalhangzók sorát tartalmazza, majd ezt értelmetlen szavak olvasása követi. Mivel a diszlexiás gyermekeknél gyakran előfordul, hogy jobbról balra olvasnak szavakat, vagy olvasás közben felcserélik a szótagokat, ezért a következő feladatok megfordított szavak, majd betűáthelyezéses szavak olvasását tartalmazzák.

Ezek után értelmes szavak olvasása következik, majd a gyermek mondatokat olvas, amelyek tartalma alapján rajzot készít, vagy pedig cselekvéseket végez. A vizsgáló méri az időt, nézi a hibaszámot, majd elvégzi a hibák minőségi, úgynevezett Ajánlások a látás csökkentésére. Ezen adatokra támaszkodhat a későbbi terápia.

milyen látás plusz hogyan lehet javítani a látást mínusz 2

Vizsgálja az olvasást, a helyesítást, a fonématudatosságot, a betű-hang megfeleltetést, a gyors automatikus megnevezést, a nyelvi emlékezetet, a téri-vizuális emlékezetet, valamint a választásos reakcióidőt. Előnye, hogy a teszt azonnal kiszámolja a nyers és a standardpontokat, tehát elvégzi a kiértékelést is.

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez A szellemi életkor vagy mentális életkor mental age, MA a tényleges vagy kronológiai életkorral szemben az egyén szellemi, intellektuális fejlettségi szintjét, kognitív képességeit kifejező, a pszichológiában alkalmazott mutatószám. Mérésére a közel százéves múltra visszatekintő Stanford—Binet-teszt ötödik, átdolgozott változatát SB5 alkalmazzák. Szerepe elsősorban a tizenhat év alatti életkorú gyermekek mentális-kognitív fejlődésének indexálásában jelentős. A teszt során kapott szellemiéletkor-mutatót MA az alany kronológiai életkorával CA elosztva, majd százzal beszorozva nyerik a végső mutatószámot, azaz a alatti értékek kisebb-nagyobb mérvű szellemi-mentális elmaradásra utalnak.

Először álszavakat kell írnia,  majd szabálytalan szavak, végül szabályos szavak írása következik. A vizsgáló személy a gyermek által ejtett hibákat részletesen kielemzi. A pedagógiai vizsgálat mellett a szakemberek elvégzik a gyermek általános képességmérését, az intelligenciaszint meghatározását is.

Természetesen a felsoroltakon kívül még nagyon sok teszt, próba, vizsgálóeljárás létezik, mi csak a legfontosabbakat szerettük volna bemutatni röviden.